• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Szczegóły


W poniższym tekście użyto następujących skrótów:

W poniższym tekście użyto następujących skrótów:

PND - pracownik naukowo-dydaktyczny

P - przedsiębiorstwo

PP - pracownik, przedstawiciel lub właściciel przedsiębiorstwa

PES - platforma edukacyjno-symulacyjna GS - grupa stażowa

 

Pierwszy etap projektu.

Konferencja inaugurująca, której celem będzie zapoznanie uczestników z projektem, jego celami i przebiegiem oraz rekrutacja PND, P i pośrednio PP.

Konferencje inaugurujące odbędą się w październiku 2011r. i będą organizowane w lokalizacji każdego partnera (po jednej w każdej lokalizacji).

Na konferencje zaproszeni zostaną przedstawiciele przedsiębiorstw (P) i pracownicy naukowo-dydaktyczni (PND) z regionu Partnera.

 

Drugi etap projektu.

Spotkania i symulacje dotyczące wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Przewiduje się cykl spotkań w wymiarze 80 godzin symulacji i usprawnień.

U każdego Partnera stworzone zostaną po 2 piętnastoosobowe grupy w każdej lokalizacji. W skład każdej grupy wchodzić będzie 5 PND i 10 PP.

Zajęcia odbywać się będą w lokalizacjach Partnerów. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne do symulacji.

 

Plan spotkań:

1) Wprowadzenie do kursu, test umiejętności wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem-2 godziny;

2) Wprowadzenie do korzystania z PES- 4 godzin:

a) zasady logowania;

b) personalizacja interfejsu;

c) ABC korzystania z systemu ERP;

3) Podstawy konfiguracji systemu ERP-4 godzin;

a) konfiguracja automatyzacji pracy z systemem;

b) podstawy konfiguracji modułów systemu ERP;

4) Podstawy zarządzania procesami w systemach klasy ERP- 16 godzin:

a) Obsługa procesu realizacji zamówienia sprzedaży, od jego wprowadzenie, podstawowego zaplanowania zasobów, realizacji-produkcji, zafakturowania, zaksięgowania;

b) Podstawy kalkulacji kosztów wytworzenia;

c) Podstawy kalkulacji czasów wytwarzania;

5) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie planu sprzedaży i operacji (SOP)- 8 godzin:

a) Prognozy według rodzin wyrobów;

b) Budowa zintegrowanego planu przedsiębiorstwa wraz z bilansowaniem zasobów, planowanie zasobów: finansowych, produkcyjnych, ludzkich;

6) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie głównego planu produkcji (MPS)-14 godzin:

a) Dystrybucja prognoz według rodzin wyrobów na wyroby;

b) Kalkulacja MPS;

c) Popyt niezależny;

d) Symulacje zgrubnego bilansowania zapotrzebowania na zasoby z ich dostępnością (stanowiska pracy, pracownicy);

7) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie planu zapotrzebowania materiałowego (MRP)-14 godzin:

a) Podstawowa funkcje kalkulacji MPR;

b) Zaawansowane funkcje kalkulacji MRP;

c) Tryby pracy kalkulacji MRP;

d) Propozycje zleceń produkcyjnych i ich zwalnianie- szczegółowa analiza zasobów produkcyjnych;

e) Propozycje zleceń uzupełnienia materiałów ich zwalnianie- szczegółowa analiza zasobów materiałowych;

8) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie sterowania produkcją (PAC)-10 godzin:

a) Harmonogramowanie warsztatu;

b) Raportowanie produkcji;

c) Wykresy Gantta;

d) Statystyki produkcji;

9) Zamknięta pętla MRP – 3 godziny;

10) Planowanie zapotrzebowania magazynowego- 3 godziny;

11) Zakończenie spotkań, test umiejętności wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem - 2 godziny.

 

Trzeci etap projektu.

Staże, których celem jest wymiana doświadczeń i poglądów pracowników naukowo-dydaktycznych (PND) w obszarze badań.

Staże obejmą 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (PND), którzy najlepiej wypełnią testy umiejętności wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Po 6 z każdej lokalizacji.

W ramach tego etapu zostanie utworzonych sześć 3 osobowych grup stażowych (GS), po dwie w każdej lokalizacji.

Warunkiem zakwalifikowania się na staż będzie pozytywnie zaliczony test umiejętności wykorzystania ERP do planowania zasobów rozwiązywany po zakończeniu etapu spotkań i symulacji.

Skład grup stażowych (GS) będzie ustalony przez koordynatorów Partnerów, przy zachowaniu zasady, że w jednej grupie stażowej (GS) będą pracownicy naukowo-dydaktyczni (PND) zajmujący się różnymi obszarami nauki.

W ramach staży pracownicy naukowo-dydaktyczni (PND) będą zbierać materiał do pracy naukowej dotyczącej wykorzystania ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Uczestnicy staży nie będą wykonywać pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, w którym odbywać będą staż.

Każdą grupą stażystów opiekował się będzie opiekun staży w przedsiębiorstwach przyjmujących stażystów (pracownik przedsiębiorstwa).

Każda z grup stażowych (GS) będzie miała indywidualny plan staży i zajmowała się będzie planowaniem zasobów w zakresie ustalonym przez opiekuna merytorycznego.

Staż polegał będzie na wizytach badawczych w przedsiębiorstwach, które przyjmą stażystów, Podczas staży w przedsiębiorstwach stażyści zbadają zakres implementacji w systemie ERP wyznaczonych zagadnień, w ten sposób zbiorą materiał do pracy naukowej.

Każda z grup stażowych zajmowała się będzie planowaniem zasobów w zakresie ustalonym przez koordynatora merytorycznego.

Każda grupa stażowa spędzi w każdym z 10 przedsiębiorstw (wybranych przez siebie i zaakceptowanych przez koordynatora partnera) po 10 godzin w ciągu 2 miesięcy.

Każdej z 6 grup stażowych zostanie przydzielony jeden z poniższych tematów:

1) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie planu sprzedaż i operacji (SOP) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

2) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie głównego planu produkcji (MPS) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

3) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie zapotrzebowania materiałowego (MRP) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

4) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie sterowania produkcją (PAC) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

5) Zamknięta pętla MRP i implementacja jej zasad w systemach klasy ERP;

6) Planowanie zapotrzebowania magazynowego (SRP) i implementacja w systemach klasy ERP.

Podczas wizyty w przedsiębiorstwie stażyści zbadają zakres implementacji w systemie ERP wyznaczonych zagadnień, w ten sposób zbiorą materiał do pracy naukowej pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski”.

 

Czwarty etap projektu.

Etap pisania pracy naukowej.

Członkowie grup stażowych, po zakończeniu stażu napiszą wspólnie pracę naukową pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski” – 18 arkuszy, po jednym arkuszu na każdego uczestnika staży.

Po wydaniu praca ta zostanie opublikowana na platformie upowszechniania wiedzy o ERP oraz przekazana uczestnikom spotkań.

 

Piąty etap projektu.

Konferencja zamykająca, której celem będzie zaprezentowanie rezultatów projektu.

Konferencje zamykające odbędą się w październiku 2012r. i będą organizowane w lokalizacji każdego Partnera (po jednej w każdej lokalizacji).

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA