• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Regulamin projektu


Regulamin Projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu  oraz zasady realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”, nr projektu POKL.08.02.01-30-018/10.
2.    Projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.    Projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” jest realizowany przez L-Systems Robert Pawlak, ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.08.02.01-30-018/10-00.
4.    Projekt będzie realizowany w trzech lokalizacjach: Leszno, Piła i Poznań.
5.    Dla realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” zostało zawarte na podstawie umowy partnerstwo z:
a)     Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, ul. Mickiewicz 5, kod pocztowy 64-100;
b)     Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, ul. Podchorążych 24, kod pocztowy 64-920
c)     Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, kod pocztowy 61-755;
6.    W ramach Projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”  zostało utworzone Biuro Projektu w siedzibie L-Systems – w Pile, przy ul. Okrzei 18, pokój 102. Biuro Projektu jest czynne od 01.08.2011 r. do 31.10.2012 r. w godzinach 8 – 16.
7.    Projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” zostanie zrealizowany na terenie województwa wielkopolskiego w okresie 01.08.2011 r. – 31.10.2012 r.

§2

Ilekroć zostaną użyte w niniejszym regulaminie niżej wymienione wyrażenia, należy przez to rozumieć:

1) PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;

2) Projekt – projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”, o którym mowa w §1;

3) Projektodawca – L-Systems Robert Pawlak;

4) Partnerzy – Uczelnie uczestniczące wspólnie w realizacji projektu;

5) Uczestnik projektu – wszystkie osoby oraz przedsiębiorstwa, uczestniczące w projekcie, oraz korzystające ze wsparcia EFS w ramach projektu;

6) Pracownik naukowo-dydaktyczny (PND) – pracownik zatrudniony w szkole wyższej na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta, asystenta, który w ramach swojego zatrudnienia kształci i wychowuje studentów, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, rozwija twórczość naukową, uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni;

7) Przedsiębiorstwo (Definicje przedsiębiorstw zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6.08.2008r):

a)Mikroprzedsiębiorstwo (P) - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników,

jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

b) Małe przedsiębiorstwo (P) - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników,

jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

c) Średnie przedsiębiorstwo (P) - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników,

jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

d) Duże przedsiębiorstwo (P) - przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii przedsiębiorstw;

8) Pracownik przedsiębiorstwa (PP) – pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie na umowę o pracę lub umowę cywilno prawną;

9) Staż – forma nauki, w trakcie której zdobywa się nowe umiejętności;

10) Grupa Stażowa (GS) – 3 osobowa grupa stażystów składająca się z pracowników naukowo -dydaktycznych;

11) Opiekun Staży – pracownik przedsiębiorstwa, które przyjęło pracowników naukowo – dydaktycznych na staże;

12) ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobami przedsiębiorstw;

13) Instytucja Zarządzająca – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, kod pocztowy 00-926;

14) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, kod pocztowy 60-537;

15) Wytyczne – Wytyczne Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu) dla Beneficjentów (Projektodawców) i Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w województwie wielkopolskim – Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

CEL PROJEKTU

§3

1.    Celem Projektu jest poszerzenie współpracy sfery naukowo – badawczej z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie potencjału pracowników naukowo - dydaktycznych (PND) z terenu wielkopolski w obszarze ERP do 10.2012 r. poprzez odbycie staży przez pracowników naukowo - dydaktycznych w Przedsiębiorstwach  pod opieką pracowników przedsiębiorstw (PP) oraz odbycie cyklu spotkań pracowników naukowo - dydaktycznych (PND) z pracownikami przedsiębiorstw (PP) dotyczących wykorzystania Systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.
2.    Cele szczegółowe projektu:
1)    uzyskanie przez 18 PND z Wielkopolski wiedzy o potrzebach przedsiębiorstw w  zakresie planowania zasobów z wykorzystaniem systemu klasy ERP poprzez 2 miesięczne staże w przedsiębiorstwach;
2)    stworzenie warunków do współpracy środowisk nauki i biznesu poprzez ujednolicenie bazy pojęciowej, wymianę doświadczeń i oczekiwań w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwem z wykorzystaniem ERP;
3)    poprawa współpracy środowiska naukowego i biznesowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i wspólnych działań innowacyjnych poprzez podniesienie wiedzy przedsiębiorstw z Wielkopolski o badaniach i ofercie ośrodków naukowych (w tym dotyczących wykorzystania ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa;
3.    Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące rodzaje wsparcia skierowane do Uczestników:
1) udział w konferencjach – inaugurującej i zamykającej;
2) darmowy udział w spotkaniach i symulacjach dotyczących wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa, wraz z materiałami szkoleniowymi;
3) płatne staże w przedsiębiorstwach dla pracowników naukowo - dydaktycznych;
4) płatna opieka staży pełniona przez Opiekunów Staży w przedsiębiorstwach, przyjmujących stażystów;
5) wydanie i wydruk napisanej przez stażystów pracy naukowej pt. „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski”;

WARUNKI UCZESTNICTWA

§4

1. Grupa docelowa: zgodnie z dokumentacją konkursową grupę docelową stanowią osoby i podmioty z terenu województwa wielkopolskiego (osoby posiadające na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego/lub pracujące na terenie województwa wielkopolskiego); w przypadku podmiotów/instytucji – prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego.
2. Uczestnikiem Projektu może być:
1)    Pracownik naukowo - dydaktyczny mieszkający i/lub pracujący w województwie wielkopolskim. Przy czym w pierwszej kolejności do projektu przyjmowani będą pracownicy naukowo - dydaktyczni (PND) którzy zajmują się w swoich badaniach problematyką ERP lub zamierzają w okresie najbliższych 2 lat tę tematykę podjąć, w drugiej kolejności przyjmowani będą pracownicy naukowo - dydaktyczni Partnerów projektu, minimalne wymagania to umiejętność obsługi komputera oraz znajomość podstaw planowania zasobów przedsiębiorstw;
2)    Przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego.
Przy czym w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą przedsiębiorstwa,  które mają zamiar usprawnić system ERP w zakresie planowania zasobów; a w drugiej kolejności przedsiębiorstwa mające zamiar wdrożyć system ERP w okresie najbliższych  2 lat; 
3)    Pracownik przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy przedsiębiorstw skierowani przez przedsiębiorstwa, które przyjmą na staż pracowników naukowo - dydaktycznych (PND), w drugiej kolejności pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się planowaniem zasobów w przedsiębiorstwie, w trzeciej kolejności pracownicy przedsiębiorstw korzystający z systemów ERP, lub Ci którzy będą je wykorzystywać, minimalne wymagania to umiejętność obsługi komputera.
3. W Projekcie priorytetowo będą traktowane kobiety, ze względu na podjęte w ramach projektu działania równościowe. 
4.  Kobiety winny stanowić co najmniej 50%  z ogółu grupy pracowników przedsiębiorstw i co najmniej 46% z ogółu grupy pracowników naukowo dydaktycznych.

ZASADY REKRUTACJI

§5


1.    Proces rekrutacji będzie trwać:
1)    od 1 września do 30 września 2011 roku – 1. termin;
2)    od 1 października do 31 października – 2. Termin dodatkowy w przypadku niewypełnienia limitów uczestników projektu.
2.    Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację Uczestników prowadzą Partnerzy.
3.    Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
1)    poprawne wypełnienie i dostarczenie w określonym terminie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1;
2)    rejestracja i weryfikacja złożonych dokumentów;
3)    indywidualne konsultacje;
4)    wybór Uczestników na podstawie przynależności do grupy docelowej, dalej patrz §4;
5)    dostarczenie przez Uczestników, którzy pomyślnie przeszli powyższe etapy rekrutacji  prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2;
6)    sporządzenie listy uczestników;
7)    przesłanie pocztą elektroniczną oraz tradycyjną informacji do wszystkich osób i przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.

§6


1.    Zgłoszenia kandydatów chętnych do udziału w Projekcie będą przyjmowane od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r.
2.    W przypadku nieskompletowania wymaganej liczby uczestników przewidziano niezwłoczne zintensyfikowanie działań informacyjnych.
3.    Przewiduje się stworzenie listy rezerwowej składającej się z wszystkich osób, które przystąpiły do procesu rekrutacji spełniły wymogi formalne i merytoryczne, a nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.
4.    Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Projektu będą podlegać rejestracji. Zgłoszenia otrzymane przed terminem 01.09.2011 r. lub po terminie 31.10.2011 r. nie będą brane pod uwagę. Jeżeli rekrutacja zostanie przedłużona, to termin końcowy składania zgłoszeń, jest dniem zakończenia dodatkowej rekrutacji.

§7


1.    Prawidłowe zgłoszenie do uczestnictwa w Projekcie musi zawierać:
1)    poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 – dla PND i PP lub 2  - dla P do Regulaminu);
2)    dokument poświadczający przynależność do jednej z grup docelowych, mogą to być oświadczenia, zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole wyższej, w przypadku pracowników przedsiębiorstw (PP) skierowanie przez zakład pracy do udziału w projekcie, lub zaświadczenie o zatrudnieniu; (załącznik nr 1 – dla PND i PP lub 2  - dla P do Regulaminu);
3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 – dla PND i PP lub 2  - dla P do Regulaminu);
2.    Osoby i przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane jako Uczestnicy są zobowiązane do dostarczenia w terminie określonym przez Projektodawcę następujących dokumentów: 
1)    deklarację uczestnictwa w projekcie. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne 
z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie;
2)    podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3.    Projektodawca zastrzega, że przyjmowane będą tylko kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty, które muszą mieć wypełnione wszystkie pola i być podpisane w sposób czytelny przez kandydata do uczestnictwa w Projekcie oraz opatrzone datą.

 

§8


Każdy uczestnik, który będzie chciał zrezygnować z udziału w projekcie, a pozytywnie przejdzie proces rekrutacji, jest zobowiązany do zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia w formie spotkań i symulacji.

 

§9


Od decyzji Projektodawcy dotyczącej zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie nie przysługuje odwołanie.

KWALIFIKACJE UCZESTNIKÓW

§10

1.    O przyjęciu kandydata do udziału w projekcie decydować będą następujące kryteria:
1)    kryteria formalne:
a)    poprawne wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu w wyznaczonym terminie dokumentów rekrutacyjnych (formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie i załączników);
b)    spełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej;
2)    kryteria merytoryczne:
a)    w przypadku przedsiębiorstw (P): zamiar usprawnienia ERP w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa, zamiar wdrożenia ERP w okresie najbliższych dwóch lat;
b)    w przypadku pracowników naukowo – dydaktycznych (PND) zajmowanie się problematyką ERP w swojej działalności naukowo – dydaktycznej, lub zamiar podjęcia tej problematyki w okresie najbliższych dwóch lat, znajomość podstaw planowania zasobów przedsiębiorstwa, znajomość obsługi komputera;
c)    w przypadku pracowników przedsiębiorstw (PP) – skierowanie przez przedsiębiorstwo przyjmujące pracowników naukowo – dydaktycznych na staż, zajmowanie się przez pracownika planowaniem zasobów w przedsiębiorstwie, korzystanie z ERP w codziennej pracy, zamiar wykorzystywania ERP, znajomość obsługi komputera.

2.    O zakwalifikowaniu kandydatów do projektu decydować będzie Komisja rekrutacyjna utworzona przez każdego z partnerów.
3.    Komisja rekrutacyjna przy ocenie dokumentów rekrutacyjnych zobligowana będzie do wypełnienia  Karty oceny formalnej i merytorycznej (załącznik nr 4).
4.    Ocena formalna przeprowadzona przez Komisję rekrutacyjną dokonana będzie w sposób 0-1 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. 
5.    Dokumenty rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym zostaną ocenione merytorycznie a wynik oceny odnotowany będzie w karcie oceny.
6.    Dwóch wyznaczonych członków Komisji rekrutacyjnej będzie oceniało formalnie i merytorycznie dokumenty rekrutacyjne i przeprowadzi z kandydatem indywidualny wywiad (osobisty lub telefoniczny). Ostateczna punktacja przyznana za dane kryterium będzie stanowiła średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez Komisję rekrutacyjną.
7.    Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję rekrutacyjną sporządzona zostanie lista uczestników oraz lista rezerwowa. 
8.    Na zakończenie pracy komisja sporządzi protokół zakończenia rekrutacji.

§11


1.    Rezultatem rekrutacji będzie zakwalifikowanie do udziału w projekcie uczestników spośród następujących grup:
1) Pracownicy naukowo – dydaktyczni 30 osób, w tym zakłada się uczestnictwo czternastu (14) kobiet i szesnastu (16) mężczyzn;
2) Pracownicy przedsiębiorstw – 60 osób, w tym zakłada się uczestnictwo trzydziestu (30) kobiet i trzydziestu (30) mężczyzn, w tym zakłada się, że do udziału w projekcie przyjętych zostanie 20 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, 30 pracowników ze średnich przedsiębiorstw i 10 z dużych przedsiębiorstw;
3) Przedsiębiorstwa przyjmujące pracowników naukowo – dydaktycznych na staż – 15 przedsiębiorstw;

2.    Spośród grupy określonej w ust. 1 pkt 1, 18 osób (PND)  otrzyma staż, przy czym zakłada się że w całej grupie tych osób znajdzie się osiem (8) kobiet i dziesięciu (10) mężczyzn.
3.    Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej projektu.
4.    Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostaną poinformowani o jej wynikach za pośrednictwem  poczty elektronicznej i tradycyjnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§12


1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 
1)    udziału w konferencjach inaugurującej i zamykającej;
2)    udziału w spotkaniach i symulacjach;
3)    zgłaszania uwag i oceny spotkań i symulacji, w którym uczestniczył;
4)    otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do uczestnictwa w spotkaniach;
5)    do 10%  (tj. maksymalnie 8 godzin) ogólnej liczby godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w całym cyklu spotkań i symulacji (całkowita liczby godzin: 80);
6)    ubiegania się o staż, pod warunkiem przystąpienia do testu na koniec spotkań i symulacji (dotyczy pracowników naukowo - dydaktycznych);
7)    odbycia stażu w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na koniec spotkań i symulacji uprawniającego do przyznania stażu (dotyczy pracowników naukowo - dydaktycznych);
8)    do 5% (tj. maksymalnie 5 godzin) ogólnej liczby godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w całym cyklu staży (całkowita liczby godzin: 100) (dotyczy pracowników naukowo - dydaktycznych);
9)    bezstronnej oceny złożonego testu.


§13


1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
1) złożenia w terminie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;
2) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
3) zapoznania się z informacją, że projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego;
3) wypełniania w trakcie trwania projektu  ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
4) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i symulacjach oraz  wizytach stażowych, co potwierdzi każdorazowo podpisem na liście obecności;
5) przystąpienia do testu kończącego spotkania i symulacje;
6) bieżącego  informowania  personelu  projektu  o  wszystkich  zdarzeniach,  mogących 
zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;
7) informowania Projektodawcy o zmianie swojego statusu (chodzi np. o utratę statusu pracownika naukowo-dydaktycznego (PND), pracownika przedsiębiorstwa (PP), w przypadku przedsiębiorstw poinformowanie o zawieszeniu działalności, postawieniu w stan upadłości lub likwidacji).

2. Uczestnikom  nie  przysługuje  dodatek  szkoleniowy  ani  zwrot  kosztów  dojazdu  na  spotkania organizowane przez Projektodawcę. 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

§14

1. Realizacja projektu składa się z następujących etapów:

1) konferencja inaugurująca;

2) spotkania i symulacje dotyczące wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa;

3) staże;

4) etap pisania pracy naukowej;

5) konferencja zamykająca.

POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

§15

Pierwszym etapem projektu jest Konferencja inaugurująca, której celem będzie zapoznanie uczestników z projektem, jego celami i przebiegiem oraz rekrutacja PND, P i pośrednio PP.

Konferencje inaugurujące odbędą się w październiku 2011r. i będą organizowane w lokalizacji każdego partnera (po jednej w każdej lokalizacji)

Na konferencje zaproszeni zostaną przedstawiciele przedsiębiorstw (P) i pracownicy naukowo-dydaktyczni (PND) z regionu Partnera.

 

§16

 

Drugim etapem projektu są Spotkania i symulacje dotyczące wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Przewiduje się cykl spotkań w wymiarze 80 godzin symulacji i usprawnień.

U każdego Partnera stworzone zostaną po 2 piętnastoosobowe grupy w każdej lokalizacji. W skład każdej grupy wchodzić będzie 5 PND i 10 PP.

Zajęcia odbywać się będą w lokalizacjach Partnerów. Wydrukowane zostaną opracowane materiały do symulacji.

Plan spotkań:

1) Wprowadzenie do kursu, test umiejętności wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem-2 godziny;

2) Wprowadzenie do korzystania z PES- 4 godzin:

a) zasady logowania;

b) personalizacja interfejsu;

c) ABC korzystania z systemu ERP;

3) Podstawy konfiguracji systemu ERP-4 godzin;

a) konfiguracja automatyzacji pracy z systemem;

b) podstawy konfiguracji modułów systemu ERP;

4) Podstawy zarządzania procesami w systemach klasy ERP- 16 godzin:

a) Obsługa procesu realizacji zamówienia sprzedaży, od jego wprowadzenie, podstawowego zaplanowania zasobów, realizacji-produkcji, zafakturowania, zaksięgowania;

b) Podstawy kalkulacji kosztów wytworzenia;

c) Podstawy kalkulacji czasów wytwarzania;

5) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie planu sprzedaży i operacji (SOP)- 8 godzin:

a) Prognozy według rodzin wyrobów;

b) Budowa zintegrowanego planu przedsiębiorstwa wraz z bilansowaniem zasobów, planowanie zasobów: finansowych, produkcyjnych, ludzkich;

6) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie głównego planu produkcji (MPS)-14 godzin:

a) Dystrybucja prognoz według rodzin wyrobów na wyroby;

b) Kalkulacja MPS;

c) Popyt niezależny;

d) Symulacje zgrubnego bilansowania zapotrzebowania na zasoby z ich dostępnością (stanowiska pracy, pracownicy);

7) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie planu zapotrzebowania materiałowego (MRP)-14 godzin:

a) Podstawowa funkcje kalkulacji MPR;

b) Zaawansowane funkcje kalkulacji MRP;

c) Tryby pracy kalkulacji MRP;

d) Propozycje zleceń produkcyjnych i ich zwalnianie- szczegółowa analiza zasobów produkcyjnych;

e) Propozycje zleceń uzupełnienia materiałów ich zwalnianie- szczegółowa analiza zasobów materiałowych;

8) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie sterowania produkcją (PAC)-10 godzin:

a) Harmonogramowanie warsztatu;

b) Raportowanie produkcji;

c) Wykresy Gantta;

d) Statystyki produkcji;

9) Zamknięta pętla MRP – 3 godziny;

10) Planowanie zapotrzebowania magazynowego- 3 godziny;

11) Zakończenie spotkań, test umiejętności wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem - 2 godziny.

§17

Trzecim etapem projektu są Staże, których celem jest wymiana doświadczeń i poglądów pracowników naukowo-dydaktycznych (PND) w obszarze badań związanych z wykorzystaniem systemów ERP do planowania zasobami przedsiębiorstwa.

Staże obejmą 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (PND), którzy najlepiej wypełnią testy umiejętności wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Po 6 z każdej lokalizacji.

W ramach tego etapu zostanie utworzonych sześć 3 osobowych grup stażowych (GS), po dwie w każdej lokalizacji.

Warunkiem zakwalifikowania się na staż będzie pozytywnie zaliczony test umiejętności wykorzystania ERP do planowania zasobów rozwiązywany po zakończeniu etapu spotkań i symulacji.

Skład grup stażowych (GS) będzie ustalony przez koordynatorów Partnerów, przy zachowaniu zasady, że w jednej grupie stażowej (GS) będą pracownicy naukowo-dydaktyczni (PND) zajmujący się różnymi obszarami nauki.

W ramach staży pracownicy naukowo-dydaktyczni (PND) będą zbierać materiał do pracy naukowej dotyczącej wykorzystania ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Uczestnicy staży nie będą wykonywać pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, w którym odbywać będą staż.

Każdą grupą stażystów opiekował się będzie opiekun staży w przedsiębiorstwach przyjmujących stażystów (pracownik przedsiębiorstwa).

Każda z grup stażowych (GS) będzie miała indywidualny plan staży i zajmowała się będzie planowaniem zasobów w zakresie ustalonym przez opiekuna merytorycznego.

Staż polegał będzie na wizytach badawczych w przedsiębiorstwach, które przyjmą stażystów, Podczas staży w przedsiębiorstwach stażyści zbadają zakres implementacji w systemie ERP wyznaczonych zagadnień, w ten sposób zbiorą materiał do pracy naukowej.

Każda z grup stażowych zajmowała się będzie planowaniem zasobów w zakresie ustalonym przez koordynatora merytorycznego.

Każda grupa stażowa spędzi w każdym z 10 przedsiębiorstw (wybranych przez siebie i zaakceptowanych przez koordynatora partnera) po 10 godzin w ciągu 2 miesięcy.

Każdej z 6 grup stażowych zostanie przydzielony jeden z poniższych tematów:

1) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie planu sprzedaż i operacji (SOP) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

2) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie głównego planu produkcji (MPS) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

3) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie zapotrzebowania materiałowego (MRP) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

4) Planowanie zasobów przedsiębiorstwa na poziomie sterowania produkcją (PAC) i wykorzystanie w tym zakresie systemów klasy ERP;

5) Zamknięta pętla MRP i implementacja jej zasad w systemach klasy ERP;

6) Planowanie zapotrzebowania magazynowego (SRP) i implementacja w systemach klasy ERP.

13. Podczas wizyty w przedsiębiorstwie stażyści zbadają zakres implementacji w systemie ERP wyznaczonych zagadnień, w ten sposób zbiorą materiał do pracy naukowej pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski”.

§18

Czwartym etapem projektu będzie Etap pisania pracy naukowej.

Członkowie grup stażowych, po zakończeniu stażu napiszą wspólnie pracę naukową pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstw Wielkopolski” – 18 arkuszy, po jednym arkuszu na każdego uczestnika staży.

Po wydaniu praca ta zostanie opublikowana na platformie upowszechniania wiedzy o ERP oraz przekazana uczestnikom spotkań.

§19

Piątym etapem projektu będzie Konferencja zamykająca, której celem będzie zaprezentowanie rezultatów projektu.

Konferencje zamykające odbędą się w październiku 2012r. i będą organizowane w lokalizacji każdego Partnera (po jednej w każdej lokalizacji).

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 §20

Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w projekcie przed rozpoczęciem spotkań i symulacji, informując o tym Projektodawcę (i/lub Partnera) osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem tego wsparcia.

 

§21

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w jego trakcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia.

2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Projektodawca może zażądać, aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 

§22

1. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnika Projektodawca może obciążyć Uczestnika zwrotem kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.

 

§23

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Projekcie do dnia rozpoczęcia wsparcia w postaci spotkań i symulacji, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika ze stażu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza kolejna osoba z listy osób, które zdały test na koniec spotkań i symulacji ale nie zakwalifikowały się do otrzymania stażu. 

§24

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, który ukończył wszystkie spotkania i otrzymał decyzję o przyznaniu stażu, Projektodawca może obciążyć Uczestnika całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, który brał udział w stażu, otrzymał za to wynagrodzenie i odmówił złożenia materiałów do pracy naukowej, o której mowa w §18 Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu (PND) całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie.

 §25

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

2. Projektodawca może w szczególności skreślić Uczestnika Projektu z listy Uczestników gdy:

a) jego absencja przekroczyła próg określony w §12 pkt 5 lub 8;

b) w przypadkach opisanych w §22 i § 24;

c) zrezygnuje z uczestnictwa, ale nie złoży stosownego oświadczenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy będzie to konieczne na zmianę „Zasad realizacji projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.

2. W przypadku decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu Projektodawca zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji Projektu.

3. W przypadku o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Projektodawcy.

4. O zmianach Uczestnicy będą powiadamiani indywidualnie, a także poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Projektodawcy.

§27

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Projektodawcy.

 

§28

Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trakcie realizacji Projektu.

 

§29

Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.

 

§30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie:

1) Przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Dokumentacja konkursowa nr PO KL 8.2.1/1/10 opublikowana przez Wojewódzki Urząd pracy w Poznaniu jako Instytucja Organizująca Konkurs.

 

§31

Załączniki do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”:

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu dla pracowników naukowo – dydaktycznych i pracowników przedsiębiorstw (PDF);

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstw (PDF);

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe (PDF);

Załącznik nr 4. Karta oceny formalnej i merytorycznej (PDF).

Załącznik nr 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF).

Załącznik nr 6. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF).

Załącznik nr 7. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (PDF).

Załącznik nr 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu (PDF).

 

Regulamin projektu "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki (PDF)

 

 

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA