• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Źródło finansowania


Projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer projektu: POKL.08.02.01-30-018/10.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych UE, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE. Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.

EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach:

  • 1) przeciwdziałania bezrobociu,
  • 2) rozwoju zasobów ludzkich.

Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym państwie zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego, jednak działania w ramach EFS służą celom ponadnarodowym, co do których zgadzają się wszystkie państwa członkowskie. Każde działanie finansowane z EFS opiera się na czterech filarach polityki zatrudnienia:

  • 1. Zatrudnienie - działania na rzecz zwiększenia szans wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy,
  • 2. Przedsiębiorczość - działania na rzecz powstawania i rozwoju nowych firm,
  • 3. Adaptacyjność - zdolności przystosowawcze do nowych warunków na rynku pracy, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców,
  • 4. Równość szans - działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu obywateli do rynku pracy, w tym równego dostępu do pracy kobiet i mężczyzn.

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, 2007-2013: Polska otrzyma w latach 2007-2013 największą alokacje środków EFS spośród wszystkich państw członkowskich. Wieloletni Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" służy do zarządzania tym funduszem. Obejmuje on najbardziej znane obszary EFS, takie jak zatrudnienie, wykluczenie społeczne i kwalifikacje siły roboczej, jak również zajmuje się wyzwaniami z dziedziny edukacji i szkoleń. Program Operacyjny KL będzie także wspierał dobre rządzenie, służbę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich. Obejmuje on dziesięć priorytetów. Priorytety 1-5 dotyczą wzmocnienia instytucji rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i administracji publicznej. Priorytety 6-10 skupiają się na osobach fizycznych oraz przedsiębiorstwach w poszczególnych regionach.

Więcej informacji na temat EFS znajdziecie Państwo na stronie: www.efs.gov.pl

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA